Nyheter

Avgiftshöjning 2023 - minst 10%

Styrelsens arbete med en budget för 2023 pågår, men vi vill redan nu avisera att en avgiftshöjning kommer att bli nödvändig. Vi har fortfarande några alternativ vi utreder innan vi kan kommunicera vad avgifterna kommer att bli, men räkna med att månadsavgifterna både för lägenheter och garageplatser ökar med minst 10% från och med januari 2023.

Osäkerheten är som bekant ovanligt stor inför det kommande året. Några av våra leverantörer har redan meddelat prishöjningar och vi måste räkna med avsevärt högre räntor och elpriser för det kommande året jämfört med tidigare år. I skrivande stund räknar styrelsen med följande kostnadsökningar:

  • Ett genomsnittligt elpris på 3 kr/kWh inkl moms
  • En ränta på 3% på lånen
  • Ökade kostnader för vatten med 25% (redan aviserat)
  • Ökade kostnader för fjärrvärme med 10% (redan aviserat)
  • Ökade kostnader på övriga tjänster med ca 4%

Allt detta sammantaget skulle ge en avgiftsökning på ca 20%, men då styrelsen tror att räntorna kan falla tillbaka under 2024 försöker vi finna vägar att dämpa avgiftshöjningen under 2023 genom att temporärt minska kassan något och om möjligt dra ner på amortering av lån. Skulle räntor och elpriser förbli höga kan avgifterna behöva höjas även 2024.

I den långsiktiga ekonomiska planen ligger också en höjning av tomträttsavgälden i december 2025, varför avgiftshöjning p g a detta kan vara aktuellt inför 2026.